Thịt heo nhập được mùa, heo nội gặp khó vì COVID-19