Xuất khẩu hải sản 8 tháng đầu năm 2021 đạt 2,1 tỷ USD